วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น.   นางวรรณวรา  ไหลวารินทร์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และหัวหน้าหอ/หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรจาก รองศาตราจารย์นายแพทย์สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ  ณ บ้านพักรอง.ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล และเวลา 15.00 น. และ ร่วมรดน้ำขอพร  นายแพทย์สง่า. บุญอำรุง อดีตผู้อำนวยการ และ นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ที่ ศาลาพยงค์ -  สง่ารำลึก